pizzadipasta.pl
Dostarczamy w czwartek i piątek od 9:00 do 18:00

Sprawdź czy dowozimy do twojej lokalizacji

Definicje ogólne:

  1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są pizzadipasta.pl jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie
  2. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  3. Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Restaurację Partnerską za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić w Restauracji Partnerskiej oferowane przez nią produkty i usługi.
  4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
  5. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
  6. Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Restauracja Partnerska